Stormen

Strategiplan

Her er Stormen biblioteks strategiplan for perioden 2023 - 2025.

Visjon

Stormen bibliotek – litteratur og opplevelser i hjertet av Bodø

 

Virksomhetsidé

Stormen bibliotek er en gratis, uavhengig og aktuell møteplass for alle. Vi fremmer opplysning, utdanning og annen kulturell virksomhet gjennom aktiv formidling og ved å stille bøker og andre medier gratis til disposisjon. Stormen bibliotek skaper og legger til rette for aktivitet og utvikling gjennom vårt programarbeid, og gjennom våre satsningsområder Unge Stormen, Stormen samiske senter og Stormen kunst/dájdda. På lag med våre samarbeidspartnere formidler vi litteratur, kunnskap, glede og kulturopplevelser i tråd med intensjonene i lov om folkebibliotek.

 

Målgrupper

Stormen biblioteket skal favne alle aldersgrupper, etnisiteter, kjønn og inntektsgrupper, med et særlig blikk for barn og unge.

 

Forankring  

- Folkebibliotekloven
- Kulturens kraft – nasjonal kulturmelding
- Nasjonal bibliotekstrategi
- Regional bibliotekstrategi
- Samarbeidsavtalen mellom Bodø kommune og Sametinget
- Kommuneplanens samfunnsdel, Bodø kommune
- Oppvekstplanen, Bodø kommune
- Kommunedelplan for kultur, Bodø kommune
- Handlingsplaner for kultur, Bodø kommune
- Stormen biblioteks strategi

 

Verdier

Stormen bibliotek skal være:  

- Bærekraftig
- Fremtidsretta
- Inkluderende
- Inspirerende
- Løsningsorientert
- Utviklende

 

Overordnede mål for Stormen bibliotek 2023 – 2025

Vi skal:  

- Være et toneangivende bibliotek i Europa.
- Være et grønt og bærekraftig bibliotek.
- Markere oss som en attraktiv, åpen og inkluderende arena for opplysning, refleksjon og kulturopplevelser, med litteratur som grunnfjell.
- Ta et særlig ansvar for å formidle nordnorsk litteratur.
- Være det beste biblioteket på ungdomsmedvirkning i Norge.
- Være en vesentlig bidragsyter til å synligjøre og utvikle samisk språk, litteratur og kultur gjennom Stormen samiske senter.
- Være et aktuelt visningsrom for samtidskunst gjennom Stormen kunst/dájdda.
- Ta en aktiv rolle i kulturhovedstadsåret 2024.
- Løfte Stormenkvartalet som en sterk kulturarena.

 

Virksomhetens fagområder

Samlingsutvikling

Vi skal:

- Ha en god, aktuell og allsidig samling.
- Jobbe for å øke antall aktive lånere og øke mangfoldet blant dem.
- Bidra til leseglede i alle aldersgrupper.
- Tilby utlån av bokkasser til skoleklasser.
- Tilby digitale bibliotektjenester og bidra til å gjøre dem kjent.
- Ivareta lesekiosken.
- Løfte faglitteraturen gjennom gode utstillinger og aktiv formidling.
- Være en kunnskapsarena og et foretrukket sted for «livslang læring».
- Bidra til regionalt samarbeid, herunder Biblioteknettverket i Salten.
- Bidra til internasjonalt samarbeid.

 

Bodø fengselsbibliotek

Vi skal:

- Ha en god, allsidig og aktuell samling.
- Løfte litteraturen gjennom utstillinger og aktiv formidling.
- Oppsøke avdelingene hvis mulig.
- Planlegge og gjennomføre enkelte arrangementer for de innsatte.
- Søke ekstern finansiering til arrangementer.
- Delta i nasjonalt nettverk for fengselsbibliotekarer.

 

Arrangement og formidling

Vi skal:

- Løfte boka gjennom å øke antall egenproduserte litterære arrangementer.
- Videreutvikle faste programposter for alle aldersgrupper, inkludert Lørdag i Stormen.
- Videreutvikle biblioteket som arena for offentlig samtale og debatt.
- Etablere en barne- og ungdomslitteraturfestival.
- Aktivt oppsøke nye og eksisterende lokale, regionale og nasjonale samarbeidspartnere for samskaping av aktuelle arrangementer og aktiviteter.
- Gjennomføre årlige lesekampanjer.
- Etablere et sterkere samarbeid med skolebibliotekene.
- Være pådriver for nettverk for skolebibliotekansvarlige.
- Ta i bruk ny teknologi til formidling.
- Være en aktiv utvikler av nye prosjekter og arrangementer, inkludert ekstern finansiering.
- Være en aktuell og attraktiv arena for samarbeidspartnere og andre.

 

Stormen samiske senter

Vi skal:

- Videreutvikle Stormen samiske senter.
- Bli ansett som et samisk tyngdepunkt i Sápmi.
- Synligjøre og utvikle samisk språk, litteratur og kultur.
- Bidra til å sikre samisk språk, med hovedvekt på lulesamisk og pitesamisk, for fremtiden.
- Tilby aktiviteter og opplæring i samisk for alle aldre.
- Planlegge og gjennomføre Samisk kulturuke og språkuke i samarbeid med aktuelle samarbeidspartnere.

 

Ungdomssatsning i Stormen bibliotek

Vi skal:

- Videreutvikle gode og mangfoldige kulturtilbud for ungdom.
- Skape engasjement og aktivitet av, med og for ungdom.
- Videreutvikle Digital kveld og Bodøs beste unge gamer.
- Gjennomføre en egen litteratursatsing gjennom Unge Stormen tekst.
- Videreutvikle ungdomstilbudet Sinus café.
- Utrede muligheten for Unge Stormen film.
- Videreutvikle samarbeidet med andre relevante aktører, slik som Ung kultur.
- Arbeide med å få på plass ekstern finansering.
- Arbeide for å utvikle internasjonalt samarbeid.
- Samarbeide med Bodø2024 UNG.

 

Unge Stormen

Vi skal:

- Ha ungdomsmedvirkning som grunnleggende metodikk.
- Videreutvikle gode og mangfoldige kulturtilbud for ungdom.
- Aktivt rekruttere nye ungdommer.
- Skape engasjement og aktivitet av, med og for ungdom.
- Være en åpen møteplass.
- Videreutvikle teknikertilbudet (trappetrinnsmodellen) i samarbeid med Stormen Konserthus.
- Videreutvikle samarbeidet med andre relevante aktører.
- Videreutvikle Vindkast til en fast begivenhet.
- Arbeide med å få på plass ekstern finansering.

 

Stormen kunst/dájdda

Vi skal:

- Tilby aktuell samtidskunst.
- Bidra til økt kunstinteresse blant barn og ungdom.
- Videreutvikle samarbeidet med relevante samarbeidsaktører.
- Synliggjøre Stormen kunst/dájdda nasjonalt og internasjonalt.

 

Internasjonalt arbeid

Vi skal:

- Synliggjøre vår virksomhet på internasjonale arenaer.
- Satse på videre samarbeid med internasjonale bibliotek for utveksling av bibliotekfag og kulturforståelse.
- Utforske muligheter for kollegial utveksling med bibliotek i Europa i forbindelse med kulturhovedstadsåret.
- Delta inn i Nordland fylkeskommunes prosjekt Via Querinissima.
- Være medlem av IFLA.

 

Ekstern finansiering

Vi skal:

- Arbeide for eksternt finansierte prosjekter.
- Har god oversikt over ulike alternative søknadsmuligheter for utviklingsprosjekter.

 

 

Revidert 29.3.2023

Stormen

Kontakt biblioteket:

Telefon: 75 55 61 00

E-post: bibliotek@stormen.no

 

Tilgjengelighetserklæring (bokmål)

 

 

Besøksadresse:

Stormen bibliotek, Storgata 1A, 8006 Bodø
 

Postadresse:

Stormen bibliotek, Postboks 289, 8001 Bodø