Ledige stillinger ved Stormen bibliotek


Stormen girjjevuorkká/Stormen sáme giellaguovdásj – sáme rádevadde

Bådådjo suohkan ja Stormen girjjevuorkká galggaba nannit ja åvdedit Bådådjov sáme suohkanin, ja dan aktijvuodan låpptit sáme gielav ja kultuvrav. Danen mij de åhtsåp duv guhti le berustiddje, vájmmelis ja miellagiddis ulmusj, ja fállap dunji ådå ållesvirgev sáme rádevadden Stormen girjjevuorkán.

Tjielggidus
Stormen girjjevuorkká rabáduváj basádismánon jagen 2014, ja le dat ådå æjvvalimsadje Bådådjon. Akta dajs ájnnasamos dahkamusájs dunji le jåhtuj oadtjot Stormen sáme giellaguovdátjav, mij le juo oadtjum vuostasj ruhtajuollodimev Sámedikkes. Giellaguovdásj galggá åvddånit lahka aktisasjvuodajn Nuortta Universitiehtajn.

Stormen girjjevuorkká galggá arvusmahttet viesádijt girjálasjvuoda gaskostime baktu, ja sæmmi båttå sjaddat viesso guovdátjin gånnå sáme giella ja kultuvrra bisoduvvá, åvddånahteduvvá ja tjalmostuvvá. Mijá sáme rádevadde galggá sáme kultuvrav vissjalit tjalmostit, nav vaj sáme ássje luondulattjat oassen sjaddi Bådådjo kultuvrradåjmajs. Bådådjo suohkan le måttijt jagijt diedulattjat ratjástam kultuvra hárraj, lájddistiddje elemænntan, bájkálasj sebrudagáj åvddånimen, ja dánna bierri sáme giella ja kultuvrra liehket luondulasj oassen dát moattevuodas.

Bådådjo suohkanin le boahtte ájggáj rahtjalis ájggomusá kultuvra åvddånime hárráj – duola dagu le åhtsåmin sjaddat europealasj kultuvrraoajvvestádan jagen 2024. Åtsådallama li vuosedam gå stáda Europealasj kultvrraoajvvestádan válljiduvvi, de vaddá dat låpptånimev dajda stádajda gænna le dakkir sajádahka. Sávadahtte le dunji mijá rádevadden vaj låppti ájnas sáme perspektijvajt dán bargguj mij le nav ájnas.  

Mij sjaddá duv barggo?

Dån galga jåhtuj oadtjot, jådedit ja åvddånahttet Stormen sáme giellaguovdátjav.
Dån galga buorre láhkáj gåtsedit politihkalasj lájddistagájt åvdedimij hárráj.  
Dån galga ásadit sáme dåjmajt Stormen girjjevuorkán ja suohkanin ietján.
Dån galga barggat vaj sáme giella ja kultuvrra oadtju viehka stuorra låpptånimev.
Dån oastá ja gaskosta hiebalgis sáme girjálasjvuodav.
Dån le siegen tjalmostime Bådådjov sáme stádan. 
Dån galga plánajt dahkat ja tjadádit sáme vahkov Bådådjon.
Dån le mielos åvdåsvásstádusáv váldátjit aj ietjá sáme ássjijs Bådådjo suohkanin.

Máhtukvuoda

Alep åhpadus, binnemusát bachelordásen, ållagasj gielan, valla ietjá hiebalgis åhpadus le aj ávkálasj.   
Buorre IKT-máhtudahka.
Máhtudahka gaskostime hárráj.
Buorre njálmásj dárogiella ja tjálalasj åvddånbuktemmáhtukvuohta.
Ávkken le jus dujna le buorre njálmálasj sámegiella ja tjálalasj åvddånbuktemmáhtukvuohta, ållågasj julevsámegiela hárráj.  
Åtsådallama prosjæktabargojs ja åhtsåmustjállemis.

Mij sávvap

Dujna le miella sáme ássjij hárráj, juogu dal giela, kultuvra jali girjálasjvuoda.
Dujna manná vuohkasit aktan barggat, ja luondulattjat le dievnastimmielak.
Dujna le berustibme ulmutjijs, buorre miella ja gierddisvuohta.
Dujna le miella ájádallat ja dåmadit åvddålijguovlluj.
Dujna le struktuvrra bargadijn, ja sæmmi bále rabásmielak ja mielos rievddadimijda.

Ietján

Almma åhttse gåhtjoduvvi ságájdahttemijda ja åhttsij dågålasjvuohta dættoduvvá.
Bálkká guoskavasj tariffasjiehtadusáj milta.
Åhttse hæhttuji elektråvnålasj åhtsåmskåvev adnet.
Hasodip sijáv åtsåtjit gænna le máhtudahka, berustahtek álldaris, sjierves, sáhtusvuodas jali kultuvra duogátjis. Vuostasj gierde virgádime hárráj gullu gæhttjalimájgge gudá mánnuj. Jus le stuoves virgen Bådådjo suohkanin ja ánssidus ieneplågo barggen, barggomáhtsadiddjen jali sidá lasedit virgát de hasoduvá åtsåtjit.

Divna virgijda gulluji njuolgadusá ma li lágajn, njuolgadustjállagijn ja guoskavasj tariffasjiehtadusájn. Åhttse namma máhttá almoduvvat vájku åhttse iesj ij sidá åhttsijlisstaj biejaduvvat. Duodastusá ma gulluji åhpadussaj ja barggohárjjánibmáj e galga sáddiduvvat, ienne ságájdahttema aktijvuodan biejaduvvat åvddån. Dát gullu åhttsijda aj ma li juo dåjmadagán.

Åhtsåmájggemierre  02.04.18                                               

Ulmusj gejna guládalá
Trud Berg, leder Stormen bibliotek, mobil: 479 00 012, trud.berg@stormen.no

Link til søknadsskjema
http://bit.ly/2FggGjr

 

Stormen bibliotek/Stormen samiske språksenter – samisk rådgiver
Bodø kommune og Stormen bibliotek skal forsterke Bodø som samisk kommune, og gi samisk språk og kultur et betydelig løft. Vi søker derfor deg som er en engasjert, entusiastisk og fremoverlent person til vår nyopprettede 100% stilling som samisk rådgiver i Stormen bibliotek.

Beskrivelse
Stormen bibliotek åpnet i november 2014, og er den nye møteplassen i Bodø. En av hovedoppgavene til deg som samisk rådgiver, vil være å etablere Stormen samiske språksenter, et senter som har fått sin første bevilgning vedtatt av Sametinget. Språksenteret skal utvikles i nært samarbeid med Nord Universitet.

Stormen bibliotek skal inspirere og berike innbyggerne gjennom formidling av litteratur, og samtidig bli et levende sentrum for å bevare, utvikle og synliggjøre samisk språk og kultur. Vår samiske rådgiver må bidra til økt fokus rundt den samiske kulturen, slik at det samiske sømløst og naturlig inkluderes i Bodøs aktivitet på kulturfeltet. Bodø kommune har i mange år bevisst satset på kultur som et førende element i utvikling av lokalsamfunnene. Her må det samiske i enda større grad inngå som en naturlig del av mangfoldet.   

Bodø kommune har store ambisjoner på kulturfeltet fremover – blant annet med søknad om å bli europeisk kulturhovedstad i 2024. Erfaring viser at det å bli valgt som Europeisk kulturhovedstad har bidratt til verdifulle løft for byene som har hatt denne posisjonen. Det er ønskelig at du som blir vår rådgiver bidrar til å løfte viktige samiske perspektiver inn i dette viktige arbeidet.

Hva skal du arbeide med hos oss?
Du etablerer, drifter og utvikler Stormens samiske språksenter.
Du følger opp politiske føringer for satsingen på en god måte.
Du bidrar til å skape samisk aktivitet i Stormen bibliotek og i kommunen forøvrig.
Du arbeider for å gi samisk språk og kultur et betydelig løft.
Du kjøper inn og formidler relevant samisk litteratur.
Du bistår i arbeidet med å synliggjøre Bodø som samisk by. 
Du bidrar til å planlegge og gjennomføre samisk uke i Bodø.
Du imøteser gjerne å ha ansvaret for andre samiske oppgaver i Bodø kommune.

Kvalifikasjoner
Høyere utdanning, minimum på bachelor nivå, gjerne innen språk, men annen relevant utdanning kommer i betraktning.   
Gode IKT-kunnskaper.
Kompetanse innen formidling.
God norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne
Det er en fordel om du har god samisk muntlig og skriftlig fremstillingsevne, fortrinnsvis innen lulesamisk.
Erfaring fra prosjektarbeid og søknadsskriving.

Vi ønsker at
Du har et hjerte for det samiske, både samisk språk, kultur og litteratur.
Du er lett å samarbeide med, og er naturlig serviceinnstilt.
Du er glad i mennesker, i godt humør og er tålmodig.
Du er fremoverlent og nytenkende.
Du er strukturert, men samtidig endringsvillig og åpen.

Annet

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju, og personlig egnethet vil bli vektlagt.
Lønn etter gjeldende tariffavtale.

Søkere må benytte elektronisk søknadsskjema.

Vi oppfordrer kvalifiserte til å søke uansett alder, kjønn, funksjonshemning eller kulturell bakgrunn. Ved første gangs ansettelse i kommunen gjelder en prøvetid på 6 måneder. Fast ansatte i Bodø kommune med fortrinnsrett som overtallig, ferdig attført eller som ønsker å øke sin stillingsandel oppfordres til å søke.
 

For alle stillinger gjelder de regler som går fram av lover, reglement og gjeldende tariffavtale. Det gjøres oppmerksom på at søkerens navn kan bli offentliggjort, selv om søkeren ber om å ikke bli oppført på søkerlisten. Dokumentasjon på utdanning og praksis skal ikke sendes inn, men legges fram i forbindelse med intervju. Dette gjelder også for interne søkere.

 

Søknadsfrist   02.04.2018                                 

Kontaktperson
Trud Berg, leder Stormen bibliotek, mobil: 479 00 012, trud.berg@stormen.no

Link til søknadsskjema
http://bit.ly/2F9FXbI

Stormen

Åpningstider Biblioteket


Man-Tor: 08:00-21:00
Fre:         08:00-18:00
Lør:         10:00-16:00
Søn:        12:00-16:00

 

Barneavdelingen stenger kl. 20:00
(gjelder mandag-torsdag)

 

Skrankene er ubemannet i følgende tidsrom:

 

Man-Fre: 08:00-09:00
Ons:        13:45-15:45

 

Besøksadr: Stormen bibliotek, Storgata 1A, 8006 Bodø

Postadr: Postboks 289, 8001 Bodø

Kontakt Stormen bibliotek:
Telefon: 75 55 61 00
bibliotek@stormen.no

Åpningstider Konserthuset

Konserthuset åpner 1 time før arrangementer.

 

Generell åpningstid:
Man-Fre: 09:00-16:00
Lørdag: 12.00-15.00
Søndag: stengt

Besøksadr: Stormen Konserthus, Storgata 1B, 8006 Bodø

Fakturamottak:
Vi ønsker å motta faktura som EHF. Vi benytter Visma, og har følgende elektronisk adresse:
9908:987181338

Faktura på papir skal sendes til:
Stormen Konserthus Bodø KF
Regnskapsenheten
Postboks 294
8001 Bodø

Org.nr: 987181338

 

Informasjon og billettluke:
Telefon: 75 54 90 10
billettsalg@stormen.no

Hovedsamarbeidspartner Konserthuset